Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden Mama Goodiebag.

1.Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Mama Goodiebag. Hierna te noemen MAMA GOODIEBAG. De partij die advertentie ruimte verkoopt ten behoeve van publicatie op internet of deelname aan de Mama Goodiebag of  afname van informatieaanvragen van Mama Goodiebag zoals nader aangeduid in de tussen MAMA GOODIEBAG en Adverteerder gesloten overeenkomst.

1.2. Overeenkomst. De afspraken die tussen MAMA GOODIEBAG en de Adverteerder schriftelijk, mondeling of via email zijn vastgelegd betreffende een of meerdere advertenties en/of diensten.

1.3. Adverteerder. De partij die met MAMA GOODIEBAG een overeenkomst heeft gesloten tot het plaatsen van een advertentie op een internetsite of het afnemen van een van de diensten van Mama Goodiebag waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.4. Dienst. De dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen MAMA GOODIEBAG en Adverteerder gestoten overeenkomst, zoals de afname van informatie aanvragen, deelname aan de Mama Goodiebag.

I.5. Advertentie. Het geheel van de in de overeenkomst afgesproken presentaties en uitingen ten behoeve van online publicatie. En deelname aan een van de diensten van Mama Goodiebag.

1.6. Tekenbevoegde. Degene die voor en-of namens de Adverteerder en diens rekening en risico de overeenkomst  aangaat.

 1. Algemeen.

2.1. Door het verstrekken van een opdracht aan MAMA GOODIEBAG, waardoor de overeenkomst tot stand is gekomen, accepteert de Adverteerder onvoorwaardelijk de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Eventuele Algemene Voorwaarden van Adverteerder zijn uitdrukkelijk niet op deze overeenkomst van toepassing.

2.2.  Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten vinden plaats onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden

2.3. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent een of meerdere bepalingen of tussen de partijen zich een situatie voordoet, die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient dit te worden beoordeeld naar de geest van deze bepalingen.

2.4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen MAMA GOODIEBAG en de Adverteerder of tekenbevoegde zijn overeengekomen.

 1. Offertes en aanbiedingen.

3.1. Alle door MAMA GOODIEBAG gedane offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders in de offerte uitdrukkelijk is aangegeven.

3.2. Door MAMA GOODIEBAG gedane offertes en aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De offerte of aanbieding kan ten allen tijde ingetrokken worden. Een door MAMA GOODIEBAG gedane offerte of aanbieding is slechts een uitnodiging aan de Adverteerder tot het aangaan van een overeenkomst.

3.3. De Adverteerder is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, zoals ontwerpen, technieken en andere (data)bestanden te verpanden of op een andere manier voor zichzelf of derden te gebruiken en publiceren. De Adverteerder kan aan deze bescheiden geen rechten ontlenen. Voorgenoemde bescheiden blijven eigendom van MAMA GOODIEBAG.

3.4. De in een offerte of aanbieding vermelde of genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

 1. Inhoud van de advertentie.

4.1. MAMA GOODIEBAG behoudt zich te allen tijde het recht om een advertentie te weigeren, niet meer te plaatsen, dan wel dusdanige maatregelen te treffen dat plaatsing ongedaan kan worden gemaakt als de gemaakte afspraken of regelgeving door de Adverteerder niet worden nagekomen. De Adverteerder heeft in dat geval ook geen recht op enige vergoeding of restitutie van reeds betaalde facturen.

4.2. Adverteerder staat er voor in dat de inhoud van de advertentie(s) en het gebruikte beeldmateriaal op geen enkele wijze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden en niet ingaat tegen enig wettelijk voorschrift of van toepassing zijnde regelgeving.

4.3. De Adverteerder is zelf eigenaar van alle aangeleverde gadgets en of folder materiaal en derhalve is Mama Goodiebag niet aansprakelijk voor eventuele schades door bijvoorbeeld brand en of diefstal.

4.4. Indien bij de Adverteerder wijzigingen plaatsvinden, zoals een adreswijziging, dan dient de Adverteerder dit via de email dan wel schriftelijk door te geven. De wijziging in bedrijfsgegevens zal dan zo spoedig mogelijk door MAMA GOODIEBAG in een database en de advertentie op de overeengekomen website(s) worden aangepast.

De (overige) reeds aangeleverde gadgets kunnen vervangen worden op kosten van de Adverteerder.

 1. Uitvoering van de overeenkomst.

5.1. Adverteerder van een advertentie kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, lay-out, de pagina en de rubrieksindeling van de internetsite die vermeld staat op de overeenkomst of aan de plaats van de advertentie op de genoemde internetsite en of deelname aan de Mama Goodiebag en het verkrijgen van de Adressen.

5.2. De verantwoordelijkheid van het doorgeven van wijzigingen ligt bij de Adverteerder en/of degene van wie de gegevens zijn gepubliceerd. MAMA GOODIEBAG is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade indien deze voort vloeien vanwege onjuiste gegevens in de online en of offline geplaatste gegevens zoals deze eerder zijn gepubliceerd.

5.3. MAMA GOODIEBAG is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst door derden te laten verrichten.

5.4. MAMA GOODIEBAG kan niet instaan voor de kleurstelling, het formaat en de lay-out van een ten behoeve van de Adverteerder geplaatste advertentie op de internetsite die vermeld staat op de overeenkomst.

5.5. De beschikbaarheid van de op de overeenkomst vermelde internetsite kan door MAMA GOODIEBAG niet ten allen tijde gegarandeerd worden, maar MAMA GOODIEBAG spant zich zoveel mogelijk in om ervoor te zorgen dat alle websites van MAMA GOODIEBAG steeds beschikbaar zijn.

 1. Persoonsgegevens.

6.1. MAMA GOODIEBAG hecht grote waarde aan het beschermen van de privacy van de bezoekers van haar website en het naleven van privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Telecommunicatiewet (“TW”). Bezoekers kunnen op de website van MAMA GOODIEBAG persoonsgegevens achterlaten. Indien en voor zover MAMA GOODIEBAG aan Adverteerder inzage geeft in deze persoonsgegevens of persoonsgegevens aan Adverteerder verstrekt, is het Adverteerder slechts toegestaan om eenmalig contact te zoeken met de persoon van wie persoonsgegevens zijn verstrekt. Onder contact als bedoeld in de vorige zin wordt verstaan: per telefoon, e-mail of post. Adverteerder is zelf verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG  ten aanzien van deze persoonsgegevens die hij verkrijgt van MAMA GOODIEBAG.

6.2. De Adverteerder houdt zich bij de uitvoering en/of verwerking van haar verplichtingen uit hoofde van een met MAMA GOODIEBAG gesloten overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens die betrekking hebben op MAMA GOODIEBAG haar medewerkers, zakenrelaties, klanten en de bezoekers van haar website, in het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Tw. Daarnaast houdt de Adverteerder zich aan de op de website van MAMA GOODIEBAG gepubliceerde privacyverklaring.

6.3. De Adverteerder verplicht zich om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens die hij van MAMA GOODIEBAG verkrijgt of waarin hij inzage krijgt te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwerking.

6.4. Indien en voorzover de Adverteerder persoonsgegevens verstrekt aan MAMA GOODIEBAG geeft hij met het aangaan van de overeenkomst toestemming aan MAMA GOODIEBAG om de aangeleverde persoons- en bedrijfsgegevens te verwerken en op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

6.5. Ingeval de Adverteerder de voorwaarden zoals opgenomen in dit artikel 6 schendt, kan MAMA GOODIEBAG naar eigen inzicht met onmiddellijke ingang alle reclamecampagnes annuleren en/of alle overeenkomsten tussen partijen beëindigen.

6.6. De Adverteerder is aansprakelijk voor schade, boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens daaronder begrepen, – door MAMA GOODIEBAG of door een derde geleden – die het gevolg is van, voortvloeit uit of verband houdt met het handelen of nalaten van de Adverteerder of een door de Adverteerder – al dan niet direct – ingeschakelde derde bij de uitvoering van de overeenkomst alsmede voor schade die verband houdt met overtreding door de Adverteerder van de AVG, de TW en alle overige geldende (Europese) privacywet- en regelgeving.

6.7. De Adverteerder vrijwaart de MAMA GOODIEBAG voor elke vordering ter zake van schade, boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens daaronder begrepen, direct of indirect voortvloeiend uit enig handelen en/of nalaten van de Adverteerder of een door de Adverteerder – al dan niet direct – ingeschakelde derde bij de uitvoering van de overeenkomst alsmede voor schade die verband houdt met overtreding door de Adverteerder van de AVG, de TW en alle overige geldende (Europese) privacywet- en regelgeving.

6.8. De Adverteerder is verplicht een adequate verzekering af te sluiten ten behoeve van alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst. De vergoeding van de schade als bedoeld in dit artikel is niet beperkt tot het dekkingsbedrag van de polis.

 1. Contractduur en datum van plaatsing.

7.1. Een overeengekomen start datum van het zichtbaar plaatsen van een online advertentie dan wel de deelname aan de Mama Goodiebag zijn wat betreft de telling bindend. Het niet aanleveren van gegevens en of gadgets en folders is voor eigen risico.

7.2. De overeenkomst van advertenties wordt normaal gesproken aangegaan voor een vooraf afgesproken aantal. De periode van de advertentie is voor een jaar, tenzij MAMA GOODIEBAG en Adverteerder schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.3. De overeenkomst van diensten wordt normaal gesproken aangegaan voor een periode van bepaalde tijd, namelijk de tijd die nodig is het vastgelegde aantal te verstrekken tenzij MAMA GOODIEBAG en Adverteerder schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Opdrachtbevestigingen

8.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot stand nadat MAMA GOODIEBAG de door de Adverteerder gegeven opdracht heeft aanvaard en per email heen bevestigd in een digitale opdrachtbevestiging.

 1. Schade en aansprakelijkheid

9.1. MAMA GOODIEBAG is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt of ontstaan als gevolg van de inhoud van advertenties en diensten van andere Adverteerders.

9.2. MAMA GOODIEBAG is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van uitval of gebrekkig functioneren van verbindingen van de netwerkexploitant en/of apparatuur van de Adverteerder of gebruiker.

9.3. MAMA GOODIEBAG is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Adverteerder, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van MAMA GOODIEBAG. Geleverde goederen blijven eigendom van de adverteerder.

9.4. De aansprakelijkheid van MAMA GOODIEBAG uit hoofde van artikel 9.1 bedraagt nooit meer dan de waarde van de advertentie(s) en/of dienst(en).

Evenals voor onderbrekingen in of blokkeringen van de internetsite alsmede het niet tijdig aanleveren van gegevens voor de deelname aan de Mama Goodiebag, waardoor start vertraging oplevert.

9.5. Indien ten gevolge van handelingen of nalatigheid van de in artikel 9.4 genoemde derde MAMA GOODIEBAG schade lijdt, dan is de Adverteerder te allen tijde gehouden MAMA GOODIEBAG deze schade te vergoeden.

9.6. Indien op verzoek van de Adverteerder een derde bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken is MAMA GOODIEBAG niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet of onvoldoende presteren van die derde.

9.7. De Adverteerder vrijwaart MAMA GOODIEBAG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Adverteerder toerekenbaar is.

10 Wijzigingen in plaatsingen

10.1. De Adverteerder heeft het recht om de in de overeenkomst overeengekomen wijzigingen door te voeren jn de geplaatste advertentie of dienst. Deze wijzigingen dienen liefst per email of eventueel schriftelijk of mondeling bij MAMA GOODIEBAG bekend te worden gemaakt. Deze wijzigingen dienen echter te passen binnen hetgeen dat staat in de overeenkomst. MAMA GOODIEBAG behoudt zich het recht om de wijzigingen niet door te voeren als deze afwijken van de lopende overeenkomst. Indien dit voorkomt zal de Adverteerder hiervan op de hoogte worden gesteld, waarbij de eerdere plaatsing gehandhaafd zal blijven, zonder dat er van enige schadeplichtigheid sprake is.

10.2. MAMA GOODIEBAG is bevoegd een plaatsing te verrichten die afwijkt van de in de overeenkomst omschreven zaken voor wat betreft vormgeving, layout, kleur, prijs, kwaliteit en kwantiteit. Indien MAMA GOODIEBAG van deze mogelijkheid gebruik maakt en een plaatsing levert die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen plaatsing en de Adverteerder zich hier niet mee kan verenigen, dient de Adverteerder binnen 7 dagen na plaatsing aan te geven hoe plaatsing door MAMA GOODIEBAG dient te worden gewijzigd binnen hetgeen dat is overeengekomen en een redelijke termijn te bevatten waarbinnen de wijziging van deze (her)plaatsing dient te geschieden.

10.3. Wijzigingen worden in het geval van leveren van een dienst door MAMA GOODIEBAG opgespaard door de Adverteerder en ineens per tijdspanne door MAMA GOODIEBAG verwerkt. De tijdspanne wordt in de overeenkomst vastgelegd en de uren worden in rekening gebracht tegen het afgesproken uurtarief.

10.4. Indien de overeenkomst geen melding maakt van een aantal door te voeren wijzigingen in het geplaatste, dan is er geen mogelijkheid tot wijziging van het geplaatste zoals bedoeld onder artikel 10.1. tenzij MAMA GOODIEBAG hier toestemming voor heeft verleend.

 1. Gebreken

11.1. Indien er door Adverteerder zichtbare of niet zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dient de Adverteerder deze binnen 7 dagen na online plaatsing aan MAMA GOODIEBAG te melden.

11.2. Na het verstrijken van de termijn in artikel 1 1.2. wordt het geleverde geacht te zijn goedgekeurd, geaccepteerd en conform de overeenkomst geleverd en heeft het gevolg dat er geen beroep kan worden gedaan op wanprestatie met uitzondering van verborgen gebreken die de Adverteerder voor de betreffende termijn niet zou kunnen constateren.

11.3. De Adverteerder dient de geplaatste advertentie(s) of dienst(en) terstond na online plaatsing – of zo spoedig als mogelijk is – te (laten) controleren op onvolkomenheden zoals onjuiste gegevens. Hierbij dient de Adverteerder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

 1. Prijsverhoging

12.1. Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het stuiten van de overeenkomst kan de Adverteerder de overeenkomst ontbinden. Dit kan alleen wanneer er in de overeenkomst sprake is van maandbedragen en niet van toepassing op overeenkomsten met jaarbedragen.

12.2. De genoemde ontbinding zoals vermeld in artikel 12.1. en 12.2. kan slechts alleen rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de Adverteerder binnen 7 dagen nadat de Adverteerder van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

12.3. Indien MAMA GOODIEBAG met de Adverteerder een bepaalde prijs overeenkomt voor de advertentie(s), is MAMA GOODIEBAG jaarlijks gerechtigd tot verhoging van de prijs. Tevens is MAMA GOODIEBAG gerechtigd bij de aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening te brengen.

 1. Betalingsvoorwaarden

13.1. Bedragen vermeld op de offerte of de opdrachtbevestiging zijn altijd vermeld exclusief BTW. De BTW en eventuele overige heffingen worden in rekening gebracht op de factuur die Adverteerder van MAMA GOODIEBAG ontvangt.

13.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Adverteerder in verzuim. MAMA GOODIEBAG behoudt het recht om de facturatie door te zetten.

13.3. MAMA GOODIEBAG brengt de door de Adverteerder verschuldigde bedragen telkens in rekening door middel van een factuur. Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening van SANG SANG vermeld op de opdrachtbevestiging en/of op de factuur.

13.4. Tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van de gehele factuur plaats te vinden binnen 14 dagen na de vermelde factuurdatum.

MAMA GOODIEBAG behoudt zich in dat geval het recht voor om voor het versturen van een betalingsherinnering het oorspronkelijke factuurbedrag te verhogen met de geldende wettelijk rente. Nadat een betaling na het verstrijken van de verzonden herinneringsdatum opnieuw niet binnen is op de bankrekening van MAMA GOODIEBAG is deze genoodzaakt om over te gaan op inschakeling van een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten zullen aan de Adverteerder worden doorberekend.

13.5. Vanaf het moment dat de Adverteerder in verzuim is met een betaling heett MAMA GOODIEBAG het recht om de advertentie dan wel geleverde dienst offline te halen en pas weer terug te plaatsen als Adverteerder aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

13.6. De Adverteerder is niet gerechtigd zijn verplichtingen jegens MAMA GOODIEBAG op te schorten en/of te verrekenen.

13.7. Het niet aanleveren van gadgets, folders gegevens is geen reden niet te betalen. Betaling en telling starten zodra de aanvangsdatum van het contract is ingegaan.

13.8. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door MAMA GOODIEBAG aan de Adverteerder kenbaar is gemaakt in de opdrachtbevestiging.

13.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Adverteerder zullen de verplichtingen van de Adverteerder onmiddellijk en in zijn totaliteit opeisbaar zijn.

 1. Incassokosten

14.1 Wanneer de Adverteerder in gebreke of in verzuim is dan wel blijft met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen komen al te redelijke kosten tot verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Adverteerder. In ieder geval is de Adverteerder verschuldigd, buitengerechtelijke incassokosten volgens het tarief van ons incassobureau met een minimum van 150 euro. Mocht MAMA GOODIEBAG kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren is dit ook voor rekening van de Adverteerder.

 1. Klachten

15.1. Het indienen van een klacht laat de overige plichten van de Adverteerder onverlet.

15.2. MAMA GOODIEBAG spant zich in klachten omtrent de diensten van MAMA GOODIEBAG zo goed mogelijk te behandelen. MAMA GOODIEBAG is niet verplicht ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

 1. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

16.1. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd zal het geleverde vanaf de opgezegde datum worden stopgezet zonder dat MAMA GOODIEBAG daarvoor een verrekening van vooraf betaalde facturen verschuldigd is.

16.2. Bij beëindiging van de opdrachtbevestiging is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de nog openstaande bedragen en tot het naar behoren afhandelen van lopende zaken en de betaling hiervan.

De opdrachtbevestiging is beëindigd wanneer het aantal afgesproken folders, gadgets in bezit is van bruidsparen of wanneer het aantal afgesproken adressen aan de opdrachtgever is doorgemaild.

Aangezien aanbieder afhankelijk is van de aanvraag van bruidsparen, kan hij nimmer gehouden worden aan een tijdsbestek.

16.3. Na afloop van de contractperiode voor de overeenkomst kunnen aan de advertentie(s) en/of dienst(en) welke op grond van de overeenkomst zijn geplaatst geen rechten worden ontleend tot er een nieuwe overeenkomst is gesloten. Het staat MAMA GOODIEBAG dan volledig vrij om de advertentie(s) en/of dienst(en) te discontinueren dan wel de vormgeving, layout of plaats daarvan op de internetsite zoals die vermeld staat op de overeenkomst te wijzigen.

16.4. Opzegging van de overeenkomst dient derhalve niet te gebeuren.

 1. Ontbinding

17.1. In volgende benoemde gevallen is MAMA GOODIEBAG gerechtigd de overeenkomst te ontbinden A: Wanneer de Adverteerder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het niet, niet tijdig, of niet volledig nakomen van de (betalings)verplichtingen van de Adverteerder. B: Wanneer na het sluiten van de overeenkomst MAMA GOODIEBAG ter kennis is gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. C: Wanneer Adverteerder bij het stuiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

17.2. Partijen zijn, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend dan wel de andere partij in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

17.3. MAMA GOODIEBAG behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen indien de Adverteerder ernstig in gebreke blijft in naleving van de overeenkomst dan wel voor andere toegebrachte schade.

17.4. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht is MAMA GOODIEBAG bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden.

17.5. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar worden dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden uitgevoerd is MAMA GOODIEBAG gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

17.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MAMA GOODIEBAG op de Adverteerder onmiddellijk opeisbaar.

 1. Overmacht

18.1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

18.2. Er is geen sprake van toerekenbare tekortkoming van MAMA GOODIEBAG indien er sprake is van overmacht.

18.3. Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt heeft MAMA GOODIEBAG het recht de overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de Adverteerder.

18.4. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, waarop MAMA GOODIEBAG geen invloed kan uitoefenen maar waardoor MAMA GOODIEBAG niet in staat is de verplichtingen na te kunnen komen.

 1. Geschillen

19.1. Geschillen tussen MAMA GOODIEBAG en de Adverteerder die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door MAMA GOODIEBAG van producten en/of diensten worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbank te Rotterdam.

 1. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

20.1. MAMA GOODIEBAG is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. MAMA GOODIEBAG zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Adverteerder openbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden deze wijzigingen in werking zodra vernieuwde Algemene Voorwaarden aan de Adverteerder zijn meegedeeld.

 1. Geheimhouding

21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Slotbepaling

22.1.1 Op alle overeenkomsten waarbij MAMA GOODIEBAG partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

PRIVACYVERKLARING MAMA GOODIEBAG

Mama Goodiebag vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. Wij streven ernaar om persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Mama Goodiebag respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Mama Goodiebag verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie die betrekking heeft op u als identificeerbare natuurlijke persoon en die Mama Goodiebag verzamelt en verwerkt.

Wie is Mama Goodiebag?

Mama Goodiebag levert op aanvraag een goodiebag, die gevuld is met onder andere goodies, belevenissen, inspiratie en informatie voor mama’s.

Onze contactinformatie is de volgende:

 • Naam: Mama Goodiebag
 • Adres: Erik de Rodestraat 47
 • Postcode: 1363 LH ALmere
 • E-mailadres: info@mamagoodiebag.nl
 • Telefoonnummer: 036-5244118
 • KvK-nummer: 34301305

Welke gegevens verwerkt Mama Goodiebag?

Om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van onze diensten, verwerkt Mama Goodiebag de volgende (persoons)gegevens van u:

 • Voor- en achternaam;
 • Zwangerschap ja/ nee;
 • Uitgerekende datum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Postcode en plaats;
 • Land;
 • Betaalgegevens (optioneel);
 • uw IP-adressen.

Wanneer u een bestelling plaatst bij Mama Goodiebag, zich aanmeldt voor de mailing of het contactformulier invult, gaat u ermee akkoord dat Mama Goodiebag de bovengenoemde persoonlijke gegevens verwerkt.

Voor welke doeleinden gebruikt Mama Goodiebag mijn gegevens?

Uw bestelling leveren

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres en uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling of uw afhaalbewijs bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. U betaalgegevens gebruiken we alleen als u ervoor gekozen heeft om de goodiebag te laten verzenden en u verzendkosten betaalt. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.

Uw account

Met uw account kunt u uw gegevens beheren. In uw account slaan we onder andere de volgende informatie op: uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken de gegevens die u aan ons verstrekt door een account aan te maken ook voor het verrichten van metingen. Wij meten of u bij een van onze partners klant bent geworden. Onze partners kunnen deze meting en uw gegevens ook inzien. Door akkoord te gaan met de privacyverklaring stemt u daarmee in.

Nieuwsbrieven en mailings

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven. Indien u een goodiebag bestelt, sturen wij u een vijftal mailings toe om de goodiebag in goede orde te ontvangen en informatie hierover te verkrijgen.

Contactformulier

Wij bewaren de gegevens die u op ons contactformulier invult, zodat we contact met u kunnen opnemen.

Klantenservice

U kunt met ons bellen wanneer u vragen heeft over onze dienstverlening. Om u snel te kunnen helpen, maken we gebruik van uw gegevens en bewaren we de aantekeningen die we tijdens het gesprek maken. Dit is makkelijk als u ons nog een keer belt.

Analyse

Het gedrag op de website wordt geanalyseerd om de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren. Wij maken daarvoor gebruik van diverse zogenaamde tracking-technologieën, zoals cookies en Google Analytics (daarover meer onder ‘Cookies en Google Analytics’).

Social media

Wanneer u ons volgt op social media houden wij u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en nieuws. U kunt ons altijd weer ontvolgen, zodat u geen meldingen meer van ons ontvangt.

Opslag van de persoonlijke gegevens

Mama Goodiebag bewaart uw persoonsgegevens versleuteld in een Nederlandse omgeving.

Mama Goodiebag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mamanl.nl.

Indien er onverhoopt toch iets niet goed gaat met de bescherming van uw gegevens, melden wij dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien dit mogelijk nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, nemen we direct contact met u op.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen, en zo ja, met wie?

Mama Goodiebag kan uw gegevens delen met haar partners. Deze partners zijn zorgvuldig geselecteerde derden.

Zoals hiervoor al aangegeven gebruiken wij uw persoonsgegevens om te meten of u bij een van onze partners klant bent geworden en kunnen onze partners deze meting en uw gegevens ook inzien. Als u niet wilt dat wij en/of onze partners inzage hebben in uw persoonsgegevens dan kunt u een verzoek indienen om uw account te verwijderen (via info@mamanl.nl).

Onze partners kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het per telefoon en/of per post en/of per e-mail toezenden van informatie en aanbiedingen. Uw gegevens worden alleen met deze partners gedeeld als u daarvoor akkoord heeft gegeven op de bestelpagina van onze website. U geeft uw akkoord door een vinkje te plaatsen bij de opties om extra informatie te ontvangen van geselecteerde partnerbedrijven. Als u inlogt op uw account kunt u zich ook weer afmelden voor het ontvangen van extra informatie.

Door akkoord te gaan met de privacyverklaring stemt u in met de verstrekking van uw persoonsgegevens aan onze partners.

Behoudens de situatie zoals hiervoor aangegeven, worden uw gegevens niet aan derden verkocht. Wij zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (de gegevens kunnen bijvoorbeeld aan bezorgdiensten worden verstrekt, zodat uw bestelling veilig bij u arriveert).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mama Goodiebag blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaart Mama Goodiebag mijn gegevens?

Wedding Goodiebag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hierbij geldt dat Mama Goodiebag uw gegevens 2 jaar bewaart nadat u uw laatste bestelling hebt geplaatst. Na deze termijn worden uw klantgegevens uit de systemen van Mama Goodiebag verwijderd.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot deze gegevens?

Via uw persoonlijke account heeft u toegang tot uw persoonsgegevens en de mogelijkheid deze te corrigeren. U kunt ons ook vragen om de persoonsgegevens te corrigeren. Indien u niet langer in ons klantenbestand wilt zijn opgenomen, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Let op: niet alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht. Ook heeft u het recht om op te vragen welke gegevens Mama Goodiebag van u heeft opgeslagen.

Verder kunt u Mama Goodiebag verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en kunt u bij Mama Goodiebag bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

Mama Goodiebag behandelt uw vraag of verzoek zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Waar kan ik eventuele klachten over privacy indienen?

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@mamanl.nl. Wordt de klacht niet naar behoren opgelost, dan heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, Google Analytics en Facebook Pixel

Mama Goodiebag gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mama Goodiebag gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, hierdoor kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en de cookies helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verder maakt WMama Goodiebag gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, die een analyse van het gebruik van deze website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde gegevens over uw gebruik van onze website worden aan een server van Google in de Verenigde Staten overhandigd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te beoordelen, om verslagen over de activiteit van de website voor de websitebeheerder te maken, en om nog meer informatie te leveren over het gebruik van de website en het internetverbruik van de verbonden diensten. Bovendien kan Google deze informatie zonodig aan derden overhandigen, wanneer dit van Google wordt vereist door de wet of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, vindt u in de privacyverklaring van Google: www.google.com/policies/privacy/ Wijzigingen privacyverklaring.

Wijzigingen privacyverklaring

De privacywetgeving en onze producten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Om deze privacyverklaring actueel te houden, heeft Mama Goodiebag het recht om de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Mama Goodiebag raadt u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stemt u in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.

Almere, november 2018